آئین نامه داخلی نحوه تشکیل و اداره کمیسیون های کانون وکلای دادگستری مرکز

33

مقدمه : به منظور تحقق و پیشبرد امر مشارکت وکلا در امور کانون وکلا و استفاده از نظرات مشورتی همکاران وکیل در جهت اهداف و مقاصد کانون وکلای دادگستری مرکز و پیگیری های لازم جهت اجرایی شدن مصوبات هیأت مدیره و اجرا آئین نامه ها و مقررات، کمیسیون های مختلف کانون تشکیل و به ترتیب ذیل جلسات خود را برگزار می کنند.

فصل اول : اعضای کمیسیون

ماده ۱ – اعضای کمیسیون های کانون وکلای دادگستری مرکز بر حسب نیاز هر یک بین پنج تا پانزده نفر می باشند که  از میان وکلای دادگستری عضو کانون  با شرایط زیر از سوی هیأت مدیره در ابتدای هر دوره انتخاب می شوند و تا برگزیدن اعضای جدید به کار خود ادامه می دهند :

الف- حداقل مدت ۳ سال از تاریخ صدور پروانه پایه یک متقاضی سپری شده باشد.

ب- ظرف سه سال قبل از انتخاب محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته باشد

ج- تمرکز امور وکالتی در محل اشتغال داشته باشد.

فصل دوم : وظایف و نحوه انتخاب مسوولان کمیسیون

ماده ۲ – پس از انتخاب اعضای هر کمیسیون توسط هیأت مدیره، ابلاغ اعضای منتخب صادر و توسط رئیس کانون یا کمیته مربوطه امضاء و ظرف دو هفته پس از انتخاب، به منتخب ابلاغ می شود.

ماده ۳ – اولین جلسه کمیسیون به دعوت رئیس کانون یا یکی از نواب رئیس ظرف یک ماه پس از انتخاب اعضا برگزار می شود.

ماده ۴ –  اداره جلسه اول  بر عهده  رییس سنی خواهد  بود.

ماده ۵ – در اولین جلسه کمیسیون آئین نامه نحوه برگزاری جلسات توسط دفتر امور کمیسیون ها تکثیر و در اختیار اعضا قرار می گیرد.

ماده ۶ – مسئولان اداره کمیسیون دبیر، دبیر دوم و منشی هستند.

ماده ۷ – رأی گیری برای انتخاب مسوولان منوط به حضور دوسوم کلیه اعضا می باشد. در صورتی که این نصاب در جلسه اول موجود نباشد رأی گیری به جلسه بعدی موکول می شود ، حد نصاب جلسه دوم مانند جلسات عادی کمیسیون است رأی گیری مخفی و با ورقه انجام می شود. در سایر موارد رأی گیری علنی است مگر لااقل یک سوم اعضای حاضر در جلسه متقاضی رأی گیری مخفی باشند که در این صورت رأی گیری با ورقه انجام می شود.

ماده ۸ : هر یک از کسانی که داوطلب سمت های کمیسیون  باشد در صورت تمایل می تواند ظرف پنج دقیقه خود را به سایر اعضا معرفی نماید.

ماده ۹ – مدت تصدی سمت های کمیسیون یک سال است و در آغاز سال دوم مجددا انتخابات برگزار می شود.

ماده ۱۰- دبیر، برگزاری و اداره جلسات، پیگیری اجرای مصوبات و سایر موارد مربوطه ارجاعی از هیأت مدیره را بر عهده دارد.

ماده ۱۱ – تقریر صورت جلسات – شامل خلاصه مذاکرات، مصوبات نام حاضرین و غایبین- ثبت ورود و خروج اعضا و آگاه سازی اعضا از دستور کار جلسات برعهده منشی است.

فصل سوم : نحوه اداره جلسات کمیسیون

ماده ۱۲ – هر کمیسیون لااقل ۲ جلسه در ماه برگزار می کند. محل برگزاری جلسات کمیسیون در محل کانون وکلای مرکز می باشد.

ماده ۱۳ – جلسات کمیسیون توسط دبیر و در غیاب وی توسط دبیر  دوم اداره می شود.

ماده ۱۴ – نصاب تشکیل جلسات کمیسیون حضور نصف اعضاء می باشد و در صورت عدم حصول حد نصاب، افراد حاضر، مراتب را صورتجلسه و امضاء می نمایند.

ماده ۱۵ – تصمیمات کمیسیون با رأی موافق بیش از نصف اعضای حاضر اعتبار دارد.

ماده ۱۶- در جریان برگزاری جلسات کمیسیون، هنگام بررسی هر دستور جلسه تا زمانی که نسبت به پیشنهاد مطروحه تعیین تکلیف نشده باشد پیشنهاد دیگری قابل بررسی نیست و طرح پیشنهاد جدید مستلزم تعیین تکلیف نهایی یا موقت در خصوص پیشنهاد قبلی است.

ماده ۱۷- هر پیشنهاد برای اینکه در کمیسیون مطرح شود، لازم است حداقل مورد حمایت کتبی ۲ عضو از حاضرین قرار بگیرد.

ماده ۱۸- در جریان مذاکرات درباره هر پیشنهاد هر یک از اعضا حق دارد حداکثر دو بار و هر بار به مدت سه دقیقه صحبت کند. پیشنهاد تغییر در زمان و تعداد نطق و کفایت مذاکرات با دو سوم آرای حاضرین تصویب خواهد شد.

ماده ۱۹- عدول یا اصلاح مصوبات قبلی کمیسیون مستلزم کسب رأی دو سوم آراء حاضرین می باشد.

ماده ۲۰- در پایان هر جلسه بر اساس طرح و پیشنهاد هر یک از اعضاء و تصویب بیش از نصف حاضرین، دستور جلسه بعدی مشخص می شود. دبیر نیز می تواند در صورت ضرورت، موضوعی را به دستور جلسه آتی اضافه و اعلام نماید.

ماده ۲۱ – در شش ماهه اول و دوم هر سال فهرستی از خلاصه مصوبات کمیسیون توسط منشی استخراج و به هر یک از اعضا یک نسخه تسلیم می شود. نسخه ای هم جهت اطلاع به هیأت مدیره کانون ارسال می شود. در این خلاصه فهرست حضور و غیاب کلیه اعضا هم پیوست می شود.

ماده ۲۲ – هر یک از اعضای کمیسیون که بیش از ۳ جلسه متوالی و یا ۵ جلسه متناوب در جلسات کمیسیون غیبت کنند مستعفی تلقی و پس از آن حق شرکت در جلسات را ندارد.مگر اینکه متعاقب تقاضای عضو مستعفی هیأت رئیسه کانون موجه بودن غیبت وی را احراز کند در اینصورت عضویت وی اعاده می شود.

ماده ۲۳ – اهداف وظایف و اختیارات هر کمیسیون به طور جداگانه در هیأت مدیره تصویب خواهد شد.

این آئین نامه در ۲۳ ماده در جلسه ۷۱ هیأت مدیره مورخ ۱۹/۱۱/۹۳ به تصویب رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

درباره نویسنده

پاسخ بدهید

رفتن به بالا