تصویب ابتدایی (شیوه نامه برگزاری اختبار) وکالت دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز در کمیسیون های مشترک کارآموزی + متن مصوب

arm (1)

    نظر به تصویب ابتدایی (شیوه نامه برگزاری اختبار) وکالت دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز در کمیسیون های مشترک کارآموزی ، متن مصوب ، منتشر می شود .

       از وکلا و کارآموزان محترم دعوت می شود ظرف دو هفته نظر خود را نسبت به شرح وظایف مذکور ، به منظور بررسی و در صورت لزوم لحاظ در تصویب نهایی به طور کتبی به دفتر کمیسیون کارآموزی ارائه نمایند.

کانون وکلای دادگستری مرکز

شیوه نامه برگزاری اختبار

۱-کارآموزان وکالت پس از اتمام دوره با تسلیم مدارک کارآموزی و اعلام ختم دوره ، درخواست شرکت در اختبار را می نمایند.

۲-پس از بررسی مدارک توسط کمیسیون ، لیست اسامی کارآموزان مجاز به شرکت در اختبار کتبی و شفاهی حداقل ۱۵ روز قبل از تاریخ برگزاری اختبار به دفتر کمیسیون اعلام شود.

۳-اساتید اختبار حداقل یک ماه قبل از تاریخ برگزاری اختبار ، انتخاب و معرفی می شوند.

۴-حداقل ۲۰ روز قبل از تاریخ برگزاری اختبار ، جلسه ای با حضور اعضای اختبار ، نایب رییس کمیته یک و نماینده کمیسیون کارآموزی تشکیل می شود. در این جلسه ، علاوه بر معارفه ، بر نکات زیر تأکید می شود:

*     – هماهنگی اساتید هر درس برای طراحی سوال های کتبی و حتی المقدور شفاهی

*     –  سوال ها ، کاربردی و حاوی نکات عملی- وکالتی باشد.

*    –  تعیین بارم نمره هر سوال و نیز هر قسمت مشخص از سوال به نحوی که تعادل لازم در تصحیح اوراق و تعیین نمره برقرار شود.

*     – سوال ها و بارم نمرات بین گروه اساتید هر درس محرمانه باقی می ماند.

*      -در صورتی که اساتید هر درس لازم بدانند نسبت به تایپ و تکثیر سوال ها اقدام نموده و بسته سوال ها را مهر و امضاء شده ، نیم ساعت قبل از برگزاری اختبار به دفتر کمیسیون کارآموزی تحویل می دهند. در غیر اینصورت یک ساعت و نیم قبل از اختبار، در حضور حداقل یکی از اساتید ، متن سوال ها توسط دفتر کمیسیون کارآموزی تایپ و تکثیر می شود.

*     – در برگه سوال ، مدت زمان پاسخگویی و جواز استفاده از کتاب قانون یا عدم جواز آن ذکر می شود.

*    – اساتید هر درس، در زمان برگزاری اختبار درس مربوط ، در محل حضور داشته و در صورت صلاحدید به سوال های کارآموزان پاسخ می دهند.

۵-پس از پایان اختبار هر درس ، پاسخ نامه ها کدگذاری شده ، سربرگ حاوی مشخصات کارآموز جدا شده و در دفتر کمیسیون نگهداری می شود. پاسخ نامه ها (بدون سربرگ) بین اساتید هر درس تقسیم می شود.

۶-پاسخ نامه ها ظرف یک ماه پس از اختبار کتبی تصحیح و به دفتر کمیسیون تحویل می شود. نمرات کتبی تا پایان اختبار شفاهی در دفتر کمیسیون محفوظ می ماند.

۷-ظرف ده روز پس از اختبار کتبی اساتید هر درس ، برنامه زمان برگزاری اختبار شفاهی را تعیین و به دفتر کمیسیون اعلام می کنند. در صورت نیاز ، هر گونه تغییری با هماهنگی استاد مربوط بعمل می آید. تغییرات به نحوی انجام می شود که کارآموزان از حداقل دو روز قبل مطلع شوند.

۸-دفتر کمیسیون کارآموزان را در گروه های مختلف تقسیم بندی می کند. تعیین گروه ها به نحوی است که استاد تصحیح کننده پاسخ نامه ها و استاد اختبار شفاهی ، در هر گروه ، واحد نباشند.جابجایی کارآموزان در گروه ها منوط به تایید کمیسیون است.

۹-نتیجه اختبار شفاهی به تدریج یا در پایان توسط استاد مربوط به دفتر کمیسیون تحویل می شود.

۱۰-اعضای کمیسیون ضمن هماهنگی با دبیر در جلسات اختبار شفاهی حضور می یابند.

۱۱-دفتر کمیسیون پس از ثبت نمرات کتبی و شفاهی ، مراتب را به تایید استاد مربوط می رساند.

۱۲-پس از تکمیل لیست نمرات و معدل گیری ، جلسه مشترکی با حضرر نایب رییس کمیته الف ، اساتید اختبار و اعضای کمیسیون کارآموزی تشکیل و پس از تایید نهایی ، نتیجه به هیات مدیره گزارش می شود.

۱۳-پس از اظهار نظر هیات مدیره در خصوص نتیجه اختبار ، کارنامه کارآموزان توزیع می شود.

۱۴-کارآموزانی که به نمره یک یا چنددرس اختبار کتبی اعتراض داشته باشند ، مراتب اعتراض خود را کتباً و حداکثر ظرف مدت ۵ روز پس از موعد توزیع کارنامه ، به دفتر کمیسیون اعلام می کنند.

۱۵-اعتراض مربوط به هر درس ، توسط اساتید همان درس به طور جمعی بررسی می شود و افزایش نمره ، منوط به تایید اکثریت اساتید درس مربوط است.

درباره نویسنده

پاسخ بدهید

رفتن به بالا