بازتاب خبری همایش استقلال حرفه وکالت و کانو نهای وکلا از منظر بین المللی : روزنامه حمایت ،روزنامه قانون،ویژه نامه صور اسرافیل

11

در حاشیه همایش استقال حرفه وکالت و کانو نهای وکلا مطرح شد:

 

روزنامه حمایت

اهتمام قوه قضاییه نسبت به گسترش فرهنگ استفاده از وکیل

 

 

 

 

 

روزنامه قانون

استقلال نهاد وکالت در جذب سرمایه گذاری خارجی موثر است

 

 

ویژه نامه  صور اسرافیل

 حقوق دانان جهان متحد شوند برای برقراری صلح در سراسر دنیا

 

 

 

درباره نویسنده

پاسخ بدهید

رفتن به بالا