دستور شصت و نهمین جلسه هیأت مدیره دوره ۲۸

da

روزیکشنبه مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۳ ساعت ۹ صبح

۱- پرونده های صدور

۲- پرونده های انتقال

۳- کارت شناسایی هوشمند وکیل

۴- گزارش طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان کانون

۵- تعیین نماینده کانون در صندوق حمایت

درباره نویسنده

پاسخ بدهید

رفتن به بالا